Městys Žehušice
Městys Žehušice
 •   Úřad městyse:
  Žehušice Hlavní 107, 285 75 Žehušice
 •   Telefon/mobil:
  +420 311 249 010, 725 423 531
 •   Úřední hodiny:
  Pondělí: 08:00-11:00, 13:00-16:00
  Středa: 08:00-11:00, 13:00-16:00

Poslední požadavek občana bude vyřízen v 15:45 hodin.

Odpady

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2024

 • od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 svoz směsný odpad: sudý týden
 • od 1. 4. 2024 – 30. 11. 2024 svoz bioodpad: lichý týden 
 • svozovým dnem zůstává pátek.
 • první svoz bioodpadu proběhne 12.4.2024 a poslední svoz proběhne 22.11.2024

Městys Žehušice umožňuje občanům Žehušic a Bojman uložení odpadu celoročně zdarma na sběrný dvůr AVE CZ Čáslav.

Provozní doba:

Pondělí  -  pátek od  7:00 - 16:30 a každou první sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.

Adresa: Hejdof 166, 286 01 Čáslav (tel.: 327 314 394)

Charakteristika:

Zařízení je určeno k soustřeďování odpadu před dalším využitím. Odpady jsou do zařízení přijímány od občanů s trvalým pobytem na území obce Žehušice a Bojmany, kteří mají zaplacen poplatek za sběr odpadů. Občané se prokáží průkazem totožnosti.

Přejímku vyjmenovaných druhů odpadů bude zajišťovat obsluha sběrného dvora. Obsluha provede vizuální kontrolu odpadu, kontrolu totožnosti původce, určí druh odpadu a vyzve původce k uložení na vyhrazené místo, do kontejneru nebo nádoby, popř. do boxů.

V případě pochybností o charakteru odpadu nebo v případě nevytříděného odpadu nebude tento odpad do zařízení přijat.

Za uložení nebezpečných odpadů do příslušných shromažďovacích prostředků zodpovídá obsluha zařízení.

Seznam odpadů, které je možné odevzdat do sběrného dvora:

 odpady Kategorie "N" - nebezpečný

 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • rozpouštědla
 • fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • barvy
 • tiskařské barvy
 • lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

odpady Kategorie "O" - ostatní

 • papírové a lepenkové obaly
 • plastové obaly a plasty
 • dřevěné obaly
 • kovové obaly
 • kompozitní obaly
 • směsné obaly
 • skleněné obaly
 • textilní obaly
 • dřevo
 • sklo
 • papír a lepenka
 • textilní materiály
 • biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad

Elektroodpad se nadále shromažďuje v Žehušicích na dvoře pro tříděný odpad (za starým úřadem).

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2024 

 • v Žehušicích a v Bojmanech proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 24.9.2024.
 • dovolujeme si vás upozornit na povinnost, jakožto původců odpadu, zajistit od 1. 1. 2023 oddělené soustřeďování objemných odpadů a dle § 11 odst. 3 vyhlášky poslední věta – tj. v případě soustřeďování objemného odpadu by mělo být zajištěno oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů a jejich přednostní zařazení pod jednotlivé druhy a katalogová čísla odpadu dle materiálu zejm. dřevo (20 01 38), kovy (20 01 40) a plasty (20 01 39). Jinými slovy, vzniká povinnost před odvozem objemného odpadu na skládku zajistit vytřídění využitelných složek z objemného odpadu.
 • Při svozu velkoobjemového odpadu musí být odpad vyseparován na jednotlivé komodity, jinak nebude odvezen. Obec má kontejnery na plast, papír, kov, sklo.

Svoz TKO (tuhý komunální odpad - domovní odpad)

 • komunálním odpadem jsou odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít (např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel, apod.)
 • Svoz BIO (biologicky rozložitelný odpad)
 • pouze v nádobách k tomu určených - hnědá plastová popelnice, obsah 220 litrů  

Biologický odpad je odpad, který je schopen rozkladu např. zbytky jídla, skořápky vajec, ořechů, ovocné slupky, produkty zemědělství a zahrádkaření (listí, tráva, zbytky rostlin, opadané ovoce), zvířecí exkrementy, zbytky masa a kostí. Nepatří sem: tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, obaly od potravin (igelitové sáčky, papírové krabičky, sklo), textil, objemný odpad z přírodních materiálů, silné větve.

Pokud nebudete respektovat to, co do konkrétní popelnice patří, popelnice Vám nebude vyvezena!

Svoz separovaného odpadu

Městys Žehušice je členem systému EKOKOM.

 • Plast - 14 kontejnerů
 • Papír - 11 kontejnerů
 • Sklo - 7 kontejnerů
 • Tetrapak - 7 kontejnerů
 • Textil - 1 kontejner
 • Kov - 3 kontejnery
 • Olej - 3 kontejnery

Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a jejich počty v našich obcích:

místo pro umístění kontejnerů na  separovaný odpad

PLAST

PAPÍR

SKLO

TETRAPAK

TEXTIL

KOV

OLEJ BIO  

u OÚ

2

2

1

1

1

1

1 -

u lávky (bytovky u řeky)

1

1

1

1

-

-

    -    -

ul. Zahradnická (bytovky)

2

1

1

-

-

-

    -   -
Za Hřbitovem        -     -     -            -        -     -    -     1

V Chaloupkách

(u vývěsní tabule)

2

1

-

1

-

-

    -    -

u ZŠ

1

1

1

1

-

-

    -    -

ul. Za Humny

2

2

1

1

-

-

    -    - 

ul. Školní

2

2

1

1

-

1

1  -

Bojmany

2

1

1

1

-

1

1 -
 

Nádoby na tříděný sběr odpadu

 • Sběr plastů - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), V Chaloupkách (u vývěsní tabule), ul. Za Humny, ul. Školní, ul. Zahradnická (bytovky), u ZŠ, Bojmany
 • Do žlutých nádob můžete uložit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
 • Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

 • Sběr papíru  - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), V Chaloupkách (u vývěsní tabule), ul. Za Humny, ul. Školní, ul. Zahradnická (bytovky), Bojmany
 • Do modrých nádob můžete uložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
 • Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, nápojové kartony.

 • Sběr skla - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), u ZŠ, ul. Školní, ul. Zahradnická (bytovky), Bojmany
 • Do zelených nádob můžete uložit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
 • Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, televizní obrazovky Pozor - Nevhazujte do kontejneru láhve v igelitových taškách!!!

 • Sběr nápojových kartonů - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), V Chaloupkách (u vývěsní tabule), ul. Za Humny, ul. Školní, u ZŠ, Bojmany

 • Sběr kovů – u OÚ, Bojmany
 • Do těchto nádob můžete vhazovat – konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy.
 • Prosíme, vhazujte sem pouze prázdné obaly.

 • Sběr oděvů a textilních materiálů
 • Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
 • Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v naší obci.
 • Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
 • Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
 • Kontejner na sběr textilu je bílé barvy s označením TEXTIL. Kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
 • Kontejner je umístěn na sběrném dvoře u OÚ.

 

KONTEJNER TEXTIL

Objemný odpad 

 • To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Pro tento odpad je každoročně organizován zvláštní svoz.

Nebezpečný odpad 

 • Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky (ty je možno odložit ve zdejším zdravotnickém zařízení), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), elektrotechnika, ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Do nebezpečného opadu nepatří pneumatiky, od roku 2020 přišel v platnost nový zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Rovněž pro tento odpad je každoročně organizován zvláštní svoz.

Pneumatiky

E-domek v Žehušicích

Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, umístila již v roce 2011 v Žehušicích E-domek. Jedná se o speciální přístřešek sloužící k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi. Sem máte možnost nosit veškeré vysloužilé elekrospotřebiče během celého roku.

Použitý olej

Použitý olej ze smažení a fritování máte možnost nosit do sběrných barelů, které jsou umístěny na dvoře u OÚ, ul. Školní, ul. Za Humny, Bojmany. Obec spolupracuje se společností ČernohlávekOil.CZ,  která použitý olej pravidelně odváží. Použitý olej do kanalizace nepatří!!!

Velkoobjemové kontejnery na kov a sklo

U ČOV v Žehušicích jsou umístěny 2 velké kontejnery - jeden je určen na sklo a druhý na kov. Nic jiného tam, prosím, nevhazujte!!!

Městys

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Videa

videa

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 24/13 °C
úterý 28. 5. déšť 17/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 21/9 °C

Partneři, svazky, projekty